PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÖSYM TARAFINDAN KPSS-2018/2 MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

GENEL AÇIKLAMA :

1.Her adayın, aşağıda belirtilen ilgili form dilekçe ve belgeleri en geç 18/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 100.YIL/Balgat/ANKARAadresine getirerek şahsen, şahsen müracaatta bulunamayanların yakınları vasıtasıyla ya da posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda, “İlgili Form Dilekçe” ile “Getirilecek Belgeler” bölümünde belirtilen belgelerin ve formların eksiksiz olarak son başvuru tarihine (18/01/2019) kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşarak genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

2.Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli sicil belgesi ile yerleşim yeri belgesinin 02/01/2019 tarihi veya sonrasına ait olması.)

3.Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışan personelin görev yaptıkları kurumu belirtir “3. Form Dilekçe” ile son başvuru tarihine (18/01/2019) kadar; 2016-KPSS Lisans Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), KPSS 2018/2 ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), diploma veya geçici mezuniyet belgesinin birer fotokopisini de ekleyerek, başvurmaları yeterli olacaktır.

4.Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri 18/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar birinci maddede belirtilen adrese teslim etmeyen/göndermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

5.Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların anılan Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen süreler geçmeden Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, aynı Kanunun 125(E) maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

6.2018/2 merkezi yerleştirme işlemlerine katılarak Bakanlığımıza yerleştirilen ancak askerde olan veya asker sayılan adayların, son başvuru tarihine (18/01/2018) kadar, aşağıda belirtilen “Başvuruda İstenilen Belgeler” ile birlikte askerde olduklarına dair “2. Form Dilekçe”yi sunmaları ve atanmalarına engel başka bir husus bulunmaması halinde, askerliklerinin bitiminin ardından, terhis belgeleri ile birlikte müracaatta bulunmaları halinde, atamaları yapılabilecektir. Adaylar, askerlik görevini yaptıkları yerden alacakları, asker olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini belirten belgeyi de dilekçelerine ekleyeceklerdir.

7.Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılır.

8.Bu duyuru ilgilisine tebligat niteliğinde olup, ayrıca adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

9.Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:    Şuayip BAHADIR       : 0312 470 88 50       

                                             Sınavlar Şubesi         : 0312 470 88 51-52-53-55    

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

  1. Form Dilekçe (indirmek için tıklayınız)

  2. Form Dilekçe (Askerde olanlar) (indirmek için tıklayınız.)

  3. Form Dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde çalışanlar)(indirmek için tıklayınız)

  4. 2018-KPSS Lisans Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),

  5. 2018/2 – KPSS ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),

  6. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği, (*)

  7. 02/01/2019 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı), (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir.)

  8. Nüfus Cüzdanının onaylı örneği, (*)

  9. Sağlık Raporu (Asıl), (Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB)), (Mimar, Mühendis olarak atananların sağlık raporunda “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesinin bulunması gerekmektedir.)

      10.  02/01/2019 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı) (Belgede adli sicil  kaydı   ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor. Belgede ceza ile ilgili           bilgilerin yer alması halinde ilgili mahkeme kararı ile kesinleşme şerhinin yer aldığı belgenin    de eklenmesi gerekmektedir.), (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),

       11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden  alınacak internet çıktısı    da olabilir.)

      12.  6 adet vesikalık fotoğraf, (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve   Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş.)

    13.   Mal Bildirimi (indirmek için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü  olarak tek        yaprakta doldurulacak ve aday tarafından ilgili bölüm imzalanacaktır.)

    14. Aday tarafından doldurulmuş Güvenlik Soruşturması formu (3 nüsha),(indirmek için tıklayınız.) (**)

  (*) Yukarıda (6) ve (8)  numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, belgenin aslı ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimleri yetkilisince (“Kültür ve Turizm Bakanlığına Verilmek Üzere” ibaresinin de yazılarak) veya Personel Dairesi Başkanlığınca başvuru esnasında onaylanabilecektir. Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mührünün bulunması gerekmektedir.

  (**)Güvenlik Soruşturması formunun eksiksiz olarak silinti,  kazıntı,  karalama yapmadan üç adet bilgisayar ortamında doldurulup, fotoğraf yapıştırılması ve imzalanarak gönderilmesi gerekmektedir.