T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mesleki Yeterlilik Sınavı İle İlgili Duyuru

13/01/2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik” in 13 üncü maddesine göre oluşturulan Mesleki Yeterlilik Sınavı Komisyonu; anılan Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca; yapılacak olan mesleki yeterlilik sınavının takvimini, sınav konularını ve Bakanlığımız yurt dışı teşkilatında açık bulunan atama yapılacak kadroları belirlemek amacıyla yaptığı toplantı sonucu;

 

1-     Anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, sınava başvuran aday sayısının yüzden fazla olması halinde, mesleki yeterlilik sınavının yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılması, yazılı sınavdan en az yetmiş puan alanların sözlü sınava katılması,

2-     Sınavların Ankara’da yapılması, yazılı sınav yapılması halinde Ankara’daki sınav yerinin Personel Dairesi Başkanlığınca belirlenmesi, sözlü sınavın ise İnönü Bulvarı No:1 Emek/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binasının giriş katındaki toplantı salonunda yapılması,

3-     Başvuran aday sayısının yüzün üstünde olması halinde yapılacak yazılı sınavın çoktan seçmeli test şeklinde yapılması, Türk Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Sanatı ve Kültürü, Genel Turizm Bilgisinden toplam (10), Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihinden (7), Anayasa ve Devlet yapısı ile ilgili temel bilgilerden (5), Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkelerinden (5), Tanıtma, pazarlama ve halkla ilişkilerinden (10), Protokolden (3) ve Genel kültürden (10) olmak üzere toplam (50) soru sorulması, her bir sorunun cevabının dört seçenek içinde yer alması, her sorunun puan değerinin aynı olması, sınav süresinin (50) dakika olarak belirlenmesi,

4-     Sınavlarda sorulacak soruların ve cevaplarının Mesleki Yeterlilik Sınav Komisyonunca hazırlanarak kapalı zarf içinde Komisyon Başkanına verilmesi,

5-     Yazılı sınav yapılması halinde bu sınavın 01/05/2011 Pazar günü saat 09:00 da başlaması, sonuç listesinin İnönü Bulvarı No:1 Emek/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binasına asılarak duyurulması ve Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayınlanması, adaylara ayrıca yazılı duyuru yapılmaması. Sözlü sınavın 03/05/2011 Salı günü saat 10:00 da başlaması, sözlü sınavın belirtilen günde bitmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilmesi,

6-     Yazılı ve sözlü sınav konularının;

a) Türk Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Sanatı ve Kültürü, Genel Turizm Bilgisi,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi,

c) Anayasa ve Devlet yapısı ile ilgili temel bilgiler,

ç) Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri,

d) Tanıtma, pazarlama ve halkla ilişkiler,

e) Protokol,

f) Genel kültür,

olarak belirlenmesi, kararını oybirliği ile almıştır.

 

Personel Dairesi Başkanlığınca, başvuran aday sayısının yüzün üstünde olması halinde yapılacak olan yazılı sınavın, 7. Cadde sonu Bahçelievler/ANKARA adresinde bulunan Milli Kütüphane Başkanlığı salonlarında yapılması kararlaştırılmıştır.

 

Yukarıdaki açıklamalar söz konusu sınava başvuran ve başvuruları kabul edilen adaylara ilanen duyurulur.

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

M.Atila ÖZŞATIR  (0 312) 311 20 61

Mustafa GENÇ       (0 312) 312 49 05