T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2009 Şube Müdürü, Müze Müdürü, Kütüphane Müdürü Görevde Yükselme Eğitimi Ders Programı

2009 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİM DERS PROGRAMI

EĞİTİME KATILACAK TÜM ADAYLARIN PERSONEL KİMLİK KARTLARINI MUTLAKA YANLARINDA BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Bakanlığımız personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 22/8/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla birimi, unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolar (Şube Müdürü, Kütüphane Müdürü, Müze Müdürü) için Ankara’da görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılması 29/05/2009 tarihli ve 102555 sayılı, 25/06/2009 tarihli ve 121102 sayılı, yazılar ile uygun görülmüş, buna ilişkin alınan müracaatlar Personel Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonca, söz konusu eğitim ve sınava katılmak isteyenlerde Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde, belirtilen unvanlar için aranan şartlar dikkate alınarak, incelenmiş ve Şube Müdürü kadrosu için 169, Kütüphane Müdürü kadrosu için 118 ve Müze Müdürü kadrosu için de 72 kişinin başvuruları, görevde yükselme için gerekli şartları taşımaları nedeniyle kabul edilmiştir.

            Ancak, görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısının ilan edilen boş kadro sayısının üç katını geçmemesi gerektiğinden, Kütüphane Müdürü ve Müze Müdürü kadroları için yapılan başvuru sayısının eğitime alınabileceklerin sayısının altında kalması nedeniyle, bu unvanlardan başvuru yapanların tamamının, Şube Müdürü unvanı için yapılan başvuruların boş kadro sayısının üç katından (45x3=135) fazla olması nedeniyle, anılan Yönetmeliğin ekinde yer alan “Değerlendirme Formu” esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu belirlenen puanlara göre toplam puanı en fazla olandan başlanarak yapılan sıralama sonucu Şube Müdürü kadrosu için eğitime katılabilecek 135 kişi belirlenmiştir. Gerekli şartları taşıyan eğitime katılabilecek/katılamayacak toplam 359 personel Bakanlığımız resmi internet sitesi olan www.kulturturizm.gov.tr adresinde yayınlanmış, gerekli şartları taşımamaları nedeniyle başvuruları kabul edilmeyenlere ise bu husus gerekçeleri ile birlikte görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazı ile bildirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin “Görevde yükselme eğitimi” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmelik kapsamında bulunan Bakanlık personelinden; görevde yükselme sınavına tabi olanların, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak ders konularında en az otuz (30) saat, (g) bendinde yer alan ders konularında en az kırk beş (45) saat ve günde en fazla yedi (7) saat olmak üzere, atanacakları görevin niteliğine göre toplam en az yetmiş beş (75) saat, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Personel Dairesi Başkanlığınca müştereken düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmalarının şart olduğu, hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Personel Dairesi Başkanlığınca müştereken hazırlanan, atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerini kapsayan eğitim programı 05/10/2009 tarihli ve 189509 sayılı Makam Onayı ile belirlenmiş ve anılan kadrolar için görevde yükselme eğitimine katılacak personele uygulanması uygun görülmüştür. Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerini kapsayan konulardan Bakanlığımızca hazırlanan eğitim kitapları da ilgililere verilmiştir.

Öte yandan,Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak ders konularının Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenmesi 06/10/2009 tarihli ve 189947 sayılı Makam Onayı ile uygun görülmüştür. Ortak ders konularını kapsayan ders notları Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanmış olup, adı geçen Başkanlığın Döner Sermaye İşletmesinden temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerini kapsayan eğitim programı ile eğitimin yeri ve tarihleri ekte belirtilmiştir. Devlet Personel Başkanlığınca 02/11/2009 – 06/11/2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ders programının ayrıntısı bilahare yayınlanarak duyurulacaktır.

            Ayrıca, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca Makamın 06/10/2009 tarihli ve 189949 sayılı Onayı ile oluşturulan Görevde Yükselme Sınav Kurulu yaptığı toplantı sonucu; eğitim programının tamamına katılanların yazılı sınavının 15/11/2009 tarihinde 80 soru üzerinden, çoktan seçmeli test şeklinde yapılması, her bir sorunun cevabının dört seçenek içinde yer alması ve her sorunun puan değerinin aynı olması kararlarını almıştır.

           

Şube Müdürü, Müze Müdürü, Kütüphane Müdürü Adaylarının Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) Bentlerinde Yer Alan Ortak Ders Konularını Kapsayan Temel Ders Programı

Şube Müdürü Adaylarının Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendinde Yer Alan Konulardaki Ders Programı

Müze Müdürü Adaylarının Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendinde Yer Alan Konulardaki Ders Programı

Kütüphane Müdürü Adaylarının Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendinde Yer Alan Konulardaki Ders Programı