T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2009 Şube Müdürü, Müze Müdürü, Kütüphane Müdürü Unvanları İçin Açılacak Olan Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına Katılacaklara İlişkin Duyuru

Bakanlığımız personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 22/8/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde; sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar yer almış, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında da, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bendleri ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolar dışındaki unvanlara yapılacak atamaların görevde yükselmeye ilişkin usul ve esaslara tabi olacakları ifade edilmiştir.

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Bakanlığımız merkez ve taşra personelinin; Şube Müdürü, Müze Müdürü, Kütüphane Müdürü kadrolarına atamalarını gerçekleştirebilmek için görevde yükselme sınavı yapılması 29/05/2009 tarihli ve 102555 sayılı, 25/06/2009 tarihli ve 121102 sayılı, yazılar ile uygun görülmüş ve buna ilişkin olarak alınan müracaatlar Personel Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonca, Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen unvanlar için aranan şartlar dikkate alınarak, incelenmiş ve Şube Müdürü kadrosu için 170, Müze Müdürü kadrosu için 72, Kütüphane Müdürü kadrosu için 118 kişinin başvuruları, görevde yükselme için gerekli şartları taşımaları nedeniyle kabul edilmiştir.

Ancak, görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısının ilan edilen boş kadro sayısının üç katını geçmemesi gerektiğinden, Kütüphane Müdürü ve Müze Müdürü kadroları için yapılan başvuru sayısının eğitime alınabileceklerin sayısının altında kalması nedeniyle ekli listelerde isimleri belirtilen bu unvanlardan başvuru yapanların tamamının, Şube Müdürü unvanı için yapılan başvuruların (45X3=135) boş kadro sayısının üç katından fazla olması nedeniyle, “Değerlendirme Formu” esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu belirlenen puanlara göre toplam puanı en fazla olandan başlanarak yapılan sıralama sonucu ekli listelerde isimleri yer alan Şube Müdürü kadrosu için 135 kişinin, eğitime katılabilecekleri tespit edilmiştir.

Başvuruları kabul edilip gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen, ekli listelerde isimleri belirtilen bu personel;

a)T.C. Anayasası;
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,
f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,
g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkeleri,
konularını kapsayan bir eğitime alınacaklardır.

Görevde yükselme eğitim programlarında yukarıda (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın (%60) altında olmayacaktır.

Görevde yükselme eğitimine alınıp, görevde yükselme sınavına tabi olanlar, yukarıda (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak ders konularında en az otuz (30) saat, (g) bendinde yer alan ders konularında en az kırk beş (45) saat ve günde en fazla yedi (7) saat olmak üzere, atanacakları görevin niteliğine göre toplam en az yetmiş beş (75) saat, Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Ankara’da tarihi, yeri ve süresi daha sonra duyurulacak olan görevde yükselme eğitimine alınacaklardır.

Öte yandan, 26/11/2008 tarihli ve 27066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/1 sayılı Kamu Personeli Uygulama Genelgesinin 10’uncu maddesinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 10’unca maddesinde yer alan ortak konulara ilişkin ders notlarının Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden temin edileceği hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünden alınan 21/08/2009 tarihli ve 161198 sayılı yazıda, söz konusu eğitimin 02-13/11/2009 tarihleri arasında düzenleneceği bildirilmiştir.

Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili eğitim konuları ayrıca duyurulacaktır.

• ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI
• MÜZE MÜDÜRÜ UNVANI
• KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ UNVANI