T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Müze Müdürü ve Kütüphane Müdürü Eğitim ve Sınavına Başvuracak Adayların Hizmet Sürelerinin Hesabında Dikkate Alınacak En Son Tarihin Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Duyuru

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla 29/05/2009 tarihli ve 102555 sayılı yazı ile müze müdürü ve kütüphane müdürü unvanları için Ankara’da görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılacağı duyurulmuş olup, eğitim ve sınava katılmak isteyenlerde unvanlar itibariyle aranan şartlar belirtilmiş ve durumları öngörülen şartlara uygun olan personelin, 03/07/2009 günü mesai saati bitimine kadar, başvuru formu ile birlikte görevli oldukları birime müracaat etmeleri gerektiği bildirilmiştir.
Anılan kadrolara ilişkin eğitim ve sınava katılacaklarda aranan şartlar arasında, arkeolog, kütüphaneci kadrosunda toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68(B) maddesine göre en az çalışılması gereken süreler kadar hizmeti olmak, da yer almıştır.
Ancak, Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünden alınan 12/06/2009 tarihli ve 113123 sayılı yazıda, Devlet Personel Başkanlığınca verilecek olan ortak ders konularından oluşan eğitimin 02-06/11/2009, Bakanlığımız kurumsal eğitiminin ise 07-13/11/2009 tarihleri arasında düzenlenmesinin planlandığı bildirilmiştir.
Duyurusu yukarıda belirtilen yazı ile yapılan müze müdürü ve kütüphane müdürü kadroları için açılacak olan eğitim ve sınava katılmak amacıyla başvuracak Bakanlığımız personelinin, 657 sayılı Kanunun 68(B) maddesine göre aranan hizmet sürelerinin, asaleten çalışılması gereken kadrolardaki hizmet sürelerinin ve başvuru şartları arasında yer alan diğer hizmet sürelerinin tespitinin 31/10/2009 tarihi itibariyle yapılması ve konunun Bakanlığımız personeline Bakanlığımız internet sitesinden duyurulması, Bakanlık Makamının 17/06/2009 tarihli ve 115239 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür.
Buna göre, 31/10/2009 tarihi itibariyle belirlenecek hizmet sürelerinin hesaplanmasında ilgililerin belirtilen tarihe kadar fiilen çalışacağı kabul edilmektedir. Ancak, adayların hesaplamalardan sonra belirtilen tarihe kadar fiilen çalışılmayan süreleri varsa bu süreleri dikkate alınmayacaktır. Konuyu bir örnekle açıklamak istersek, Müze Müdürü kadrosuna atanma şartları arasında Arkeolog kadrosunda toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak da yer almıştır. Müze Müdürü kadrosuna atanmak için aranan diğer şartlara sahip olan, Memur olarak görev yapmakta iken 12/09/2006 tarihinde Arkeolog kadrosuna atanan ve aynı tarih itibariyle de yeni görevine başlayan ilgilinin 03/07/2009 tarihi itibariyle belirtilen kadroda geçen hizmet süresi 2 yıl 9 ay 21 gün olmaktadır. Ancak Arkeolog olarak çalışmaya devam eden bu kişinin belirtilen kadrodaki hizmet süresi (ve şartlar arasında yer alan diğer hizmet sürelerinin tespiti) 31/10/2009 tarihi itibariyle yapıldığında, 3 yıl 1 ay 19 gün olmakta ve belirtilen kadro için başvuruda bulunabilmektedir. Örnekte de görüldüğü üzere ilgilinin 31/10/2009 tarihine kadar Arkeolog kadrosunda asaleten görev yapacağı varsayılmaktadır. Başvurusu kabul edilen adayın, hesaplamalardan sonra asaleten çalıştığı sürenin yeterli olmadığının anlaşılması halinde, atanma şartlarından birisine sahip olmaması nedeniyle, yaptığı başvuru iptal edilecektir.
Öte yandan, son başvuru tarihi olan 03/07/2009 tarihinde herhangi bir değişiklik olmamış olup, başvuracak adayların 03/07/2009 tarihi mesai saati bitimine kadar görevli bulundukları birime müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bu duyuru ilgilisine tebliğ mahiyetinde olup, Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine ayrıca yazı ile bildirilmeyecektir.
İlan olunur.