T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yurt Dışı Mesleki Yeterlilik Sınavı Başvuruları

Bakanlık Makamının 13/04/2009 tarihli ve 69966 sayılı Onayı ile oluşturulan Mesleki Yeterlilik Sınavı Komisyonu, duyurusu 20/4/2009 tarihli ve 75013 sayılı yazı ile Bakanlığımız merkez, taşra ve merkeze bağlı taşra birimlerine yapılan mesleki yeterlilik sınavına; üç yıllık yurt içi görev süresini Eylül-Kasım 2009 aylarında tamamlayacak olan personelin söz konusu sınava katılıp katılamayacaklarını görüşmek üzere toplanmış ve yurt dışı teşkilatında sürekli bir göreve atanacak memurlar ile diğer kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usul ve esasları ile disiplin ve sicil işlemlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan, 13/01/2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe girmesinden önce yurt dışına atamaları gerçekleştirilen personelin görev sürelerinin genellikle Eylül – Kasım 2009 aylarında tamamlanıyor olması ve yerlerine yapılacak atama işlemlerinin de belirtilen aylarda tamamlanacağı göz önüne alınarak, 2006 yılının belirtilen aylarında , yurt dışındaki sürekli görevinin sona ermesi nedeniyle yurt içindeki görevine dönenlerden, döndükten sonraki yurt içindeki hizmet süreleri, son başvuru tarihi olan 22/5/2009 tarihi itibariyle, üç yıldan az olanların da, başka bir ifadeyle anılan yazıda belirtilen hususlara sahip olanlardan, Eylül – Kasım 2009 aylarında yurt içindeki hizmet süreleri üç yılı dolduracak olanların da, mesleki yeterlilik sınavına başvurularının kabul edilmesi gerektiği kararına varmıştır.