T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı Duyurusu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bakanlığımız Merkez, Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişiklikler çerçevesinde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Kurumumuz tarafından yapılacak yerleştirme ile toplam 68 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARININ POZİSYON VE ADETLERİ
MERKEZ TEŞKİLATI

Mütercim/ Mütercim-Tercüman (İngilizce 3, Rusça 1), Programcı (3), Çözümleyici (1), Redaktör(İspanyolca, Sırpça) (2), Şehir Plancısı (1), Uzman (1), Yazma Eser Uzmanı (1),Tashihçi (1), Hattat (1)

TAŞRA TEŞKİLATI
Mimar Adana (2), Ankara (2), Aydın (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), İstanbul (7), İzmir (1), Kocaeli (1), Konya (1), Muğla (1), Nevşehir (1), Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Trabzon (1), Şehir Plancısı: Ankara (1), Antalya (1), Çanakkale (1), Diyarbakır (1), İstanbul (6), Şanlıurfa (1) Harita Mühendisi Diyarbakır (1), İstanbul (2), Kocaeli (1), Van (1), Makina Mühendisi Diyarbakır (1), Elektrik-Elektronik Mühendisi Ankara (1), İzmir (1), Konya (1), İnşaat Mühendisi Bursa (1), Trabzon (1), Konservatör İstanbul (2), Mütercim Ankara İngilizce (2), Almanca (1), Fransızca (1),

1-GENEL ŞARTLAR:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-ÖZEL ŞARTLAR:
A-Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
b) 1- Mimar için; Tek yapı ve yapı gruplarının restorasyon ve projelerinin hazırlanması, eski kent dokusunun korunması, eski eserlerin ve yeni müzelerin yapım ve onarımlarını gerçekleştirebilecek vasıfta olmak, Literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek, 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP8 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
2- Mühendis için; Eski kent dokuları ile planlarının hazırlanması, incelenmesi kültür ve tabiat varlıklarının korunması, restorasyonunun yapılması, kurulu binaların ve sivil mimarlık eserlerinin onarımı, proje ve kontrollük konusunda tecrübeli olmak, 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
3-Şehir Plancısı için; Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespitlerinin bilimsel esaslara göre gerçekleştirilebilmesinin sağlanarak, korunması gerekli eski kent dokuları ile sit alanlarının koruma planlarının hazırlanması ve incelenmesi konusunda tecrübeli olmak. 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
c) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

B-Mütercim/ Mütercim-Tercüman
a) 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.
b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına (KPDS) katılarak (İngilizce 5, Almanca 1, Fransızca 1, Rusça 1) dillerinin birinden en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek.
c) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girerek en az (B) düzeyinde belge getirmeyenlerin sözleşmeleri fesh edilir.
d)2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak

C-Programcı
a) En az lisans düzeyinde öğrenimli olmak,
b) Yüksek öğrenim sırasında en az iki programlama dilini içeren ders aldığını belgelemek veya en az iki programlama dili konusunda kursa katılarak başarıyla tamamladığına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak,
c) ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına (KPDS) katılarak İngilizce dilinden en az “D” düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek. Ancak, yurt dışı veya yurt içinde İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri "D" olarak kabul edilir,
d) 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

D-Çözümleyici
a) En az lisans düzeyinde öğrenimli olmak,

b) BİM’deki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini ve Java geliştirme ortamlarından (Netbeans, eclipse vb.) en az birisi ile program geliştirmiş olduğunu belgelemek, (Üniversitede almış olduğu ders içeriğini gösterir belge, M.E.B.onaylı programlama kursları veya Microsoft, Sun Microsystems yetkili eğitim merkezinden almış olduğu belgeler)
c)Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır. Ancak, BİM’de çalıştırılacaklarda en az 1 yıl BİM’de programcı olarak çalışmış olma şartı aranır.

d) ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına (KPDS) katılarak İngilizce dilinden en az “D” düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek. Ancak, yurt dışı veya yurt içinde İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri "D" olarak kabul edilir,
e) 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

E-Redaktör
a) Fakülte veya yüksekokul (Arkeoloji, Edebiyat, Filoloji, Yabancı Diller, Sanat Tarihi, Tarih dallarından lisans düzeyinde) mezunu olup, istihdam edileceği konudaki yabancı dili (İspanyolca, Sırpça) çok iyi derecede bilmek,
b) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP6 puan türünden en az 70 puan almış olmak

F-Uzman
a)Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul (Sosyoloji bölümü) mezunu olmak.
b) 2008 yılına ait personel seçme sınavına girmiş ve KPSSP8 türünde en az 70 almış olmak

G-Konservatör
a) Fakülte veya yüksekokulların kimya mühendisliği, kimyagerlik, restorasyon ve konservasyon dallarında eğitim görmüş olmak.
b) Eski eserlerin dış etkenlerden korunması konusunda tecrübeli olmak.
c) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak

H-Yazma Eser Uzmanı, Tashihçi
a)Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
1-Yazma Eser Uzmanı için: Arap, Fars dili edebiyat bölümlerinden mezun olmak,
2-Tashihçi için: Arapça, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini iyi derecede bilmek,

I-Hattat
a)En az orta dereceli okul mezunu olmak,
b)Hat sanatı ile ilgili el yazması yazıları levhaları ve aynı sanatlardan yapılmış el yazması eserlerin bozulan kısımlarını aslına benzeterek yazmak üzere hat sanatında yetişmiş olmak.

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun eksiksiz doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 09/01/2009 tarihi mesai saati bitimine kadar adı geçen Başkanlığa elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların, son başvuru (09/01/2009) tarihinin mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen adresine teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır. İlandan önce yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar sadece bir pozisyon ve bir yer için başvuru yapacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olan adaylar, KPSS(B)gurubu puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puanı alandan başlanarak kontenjan sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

4- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
a) Başvuru formu (Fotoğraflı),
b) Yüksek öğrenim diploması/çıkış belgesi aslı veya onaylı örneği,
c) Nüfus cüzdanının onaylı sureti,
ç) 2008 yılına ait KPSS(B) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği.
d) Mütercim, Mütercim-Tercüman, Programcı ve Çözümleyici kadroları için sınav tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış (son 5 yıl içerisinde alınan), Bakanlıkça istenilen puan düzeyindeki KPDS (Programcı ve Çözümleyiciler için TOEFL, İELTS dahil) belgesi.

5- DİĞER HUSUSLAR:
Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

Atamaya hak kazanan adayların, tecrübelerini ya da vasıflarını belirlemek amacıyla öğrenimleri ve meslekleri ile ilgili katılmış oldukları kurslara veya seminerlere ilişkin sertifikalarını, daha önce meslekleri ile ilgili çalıştıklarına ilişkin olarak almış oldukları bonservislerini müracaat formuna ekleyeceklerdir.

Mütercim pozisyonuna başvuracaklarda yabancı dili akıcı olarak konuşmak, yazılı ardıl ve simultane çeviri yapmak, iletişim, ikna yeteneğine sahip olmak ve güzel Türkçe konuşma yeteneğine haiz olanlar tercih sebebidir.

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı ve Konservatör unvanından başvuracaklarda aranan “Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak” şartı hususunda, ilgililerin yazılı beyanları dikkate alınacaktır.

Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, sonucun ilanından itibaren 15 gün içinde talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) gurubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru sonuçlarının tamamlanmasından sonra bir hafta içinde www.kulturturizm.gov.tr adresinden ve Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecektir. Ancak puan sıralaması sonucunda puanı eşit adayın olması halinde doğum tarihi önce olandan başlamak suretiyle, doğum tarihinin de aynı olması halinde diploma tarihi önce olan adaydan başlamak suretiyle sıralama yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığının belirtilen adresine elden teslim edeceklerdir.

Kamu Personeli Seçme Sınavındaki başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılabilir.Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve sorumluluk kendilerine ait olacaktır.Göreve başlamış olsalar dahi aranılan şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların görevlerine son verilir. Bu şekilde veya başka sebeple görevden ayrılanların yerine yerleştirme sonucunda puan sırasına göre diğer adaylardan çağrı yapılabilir.
İlan olunur.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU FORMU