PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınav Duyurusu


Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 50 adet kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

A) Kütüphanecilik (Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik,
Dokümantasyon-Enformasyon, Arşivcilik) Bölümü mezunlarından 4 kişi
B) Sanat Tarihi Bölümü mezunlarından 6 kişi
C) Tarih Bölümü mezunlarından 8 kişi
Ç) İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunlarından 5 kişi
D) Kimya Mühendisliği Bölümü mezunlarından 5 kişi
E) Şehir ve Bölge Plancılığı Bölümü mezunlarından 10 kişi
M) Mimarlık Bölümü mezunlarından 10 kişi
N) Mimarlık (Restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış) Bölümü
mezunlarından 2 kişi
-------------
TOPLAM : 50 kişi
Adaylar bir öğrenim dalından sınava katılabileceklerdir. Birden fazla öğrenim dalı tercih edilmesi halinde başvuru işleme konulmayacaktır.

1- YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:
— En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların; Kütüphanecilik (Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Dokümantasyon-Enformasyon, Arşivcilik), Sanat Tarihi, Tarih, Mühendislik (İnşaat, Kimya), Şehir ve Bölge Plancılığı, Mimarlık, Mimarlık (Restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış), bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, (Öğretmen unvanı veren fakülte veya yüksekokul mezunları hariç.)
— ÖSYM tarafından 30 Haziran - 1 Temmuz 2007 ve 28–29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında; KPSSP8’den asgari 70 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak bölümler itibariyle ayrı ayrı sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının 5 (beş) katı aday arasına girmek.
Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
— 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
(657 sayılı Kanun Madde 48:
Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel şartlar:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. (Değişik alt bent: 10/01/1991 - 3697/1 md.;Değişik altbent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek... akıl hastalığı bulunmamak.)
— Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
— Uzman yardımcılığı sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak, şartları aranır.
Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak her bir uzman yardımcısı kadro kontenjanı için Bakanlıkça öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

2- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, birinci maddede belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; Atatürk Bulvarı No:29 Opera/ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte 19/12/2008 tarihi mesai saati bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına bizzat veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Ancak, posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlığa ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır.
Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yabancı dil sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 24/12/2008 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 25–26/12/2008 tarihlerinde, mesai saatleri içinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından, fotoğraflı “Sınav Giriş Kartı”nı imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

3- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
— ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme sınavına ilişkin sonuç belgesi aslı veya Kurumca onaylı örneği,
— İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. ebadında, son altı ay içerisinde çekilmiş olan fotoğrafın biri Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
— Başvuru formu.
— Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi.

4- SINAVIN ŞEKLİ:
1-Adayların İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinin birinden, seviyelerini ölçmek üzere, test şeklinde yazılı sınav yaptırılacaktır.
2-Yapılan yabancı dil sınavından en az 70 puan alan adaylar, hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zekâ ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da dikkate alınarak, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bakanlığın Görev Alanına İlişkin Konular ile öğrenim dalları itibariyle mesleki bilginin alt konularından sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Mesleki Bilginin Alt Konuları:
Kütüphanecilik için: Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş, Bilgi Kaynakları ve Hizmetleri, Kütüphane Otomasyonu, Bilgi Merkezlerinin Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Dizinleme Teknikleri, Bilgi Merkezi Kurma ve Geliştirme, Sınıflama Sistemleri, Osmanlıca, Osmanlıca Gramer.
Sanat Tarihi için: Sanat Tarihine Giriş, Anadolu Beylikleri Çağı Türk Mimarisi, Anadolu Selçuklu Mimarisi, Osmanlı Mimarisi, Müzecilik.
Tarih için: Osmanlı Tarihi, Orta Asya Türk Tarihi, Selçuklu Tarihi (Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu), İlkçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, İslam Tarihi, Avrupa ve Yeni Dünya Tarihi, Dünya Sanat Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Roma ve Bizans Tarihi, Osmanlıca, Osmanlıca Gramer.
İnşaat Mühendisliği için: Genel Malzeme Bilimi, Ölçme Bilgisi, Yapı Malzemeleri, Mukavemet, Zemin Mekaniği, Hidromekanik, Yapı Statiği, Betonarme.
Kimya Mühendisliği için: Genel Kimya, Analitik Kimya, Organik Kimya, Kimya Mühendisliği Termodinamiği, Isı Aktarımı, Kimyasal Teknoloji.
Şehir ve Bölge Planlama için: Türkiye ve Dünyada Planlama Tarihi, Planlama Modelleri, Kent Ekonomisi, Kent Sosyolojisi, Kent Coğrafyası, İmar Mevzuatı, Planlama Süreci, Ulaşım Planlaması, Çevresel Planlama, Kentsel Tasarım, Bölge Planlama.
Mimarlık için: Mimarlık ve Sanat Tarihi, Çevresel Tasarım, Restorasyon, Yapı Bilgisi, Bina Bilgisi, Şehircilik ve İmar Hukuku.
Mimarlık (Restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış) için: Mimarlık ve Sanat Tarihi, Çevresel Tasarım, Restorasyon, Yapı Bilgisi, Bina Bilgisi, Şehircilik ve İmar Hukuku.

5- SINAV YERİ VE TARİHİ:
1- Yabancı Dil Sınavı: 27/12/2008 tarihinde saat: 10:00 da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cebeci/ANKARA adresinde yapılacak olup, yabancı dil sınav sonuçları; www.kulturturizm.gov.tr adresinde ve Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2- Sözlü Sınav: 26/01/2009 tarihinde saat 09:00 da Milli Kütüphane Başkanlığı Yunus Emre Salonu 7. Cadde sonu Bahçelievler/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde de sözlü sınava devam edilecektir.
Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, “Sınava Giriş Kartı” ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6- SÖZLÜ SINAVA GİRECEK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların;
a) Her bölge ve iklim şartlarında görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyanını,
b) Erkek adayların, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyanını,
c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyanını,
ç) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin formu (4 nüsha),
d) Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya Kurumca onaylı suretini,
yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğunun bildirilmesini müteakip 10 gün içinde, Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri şarttır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7- DEĞERLENDİRME:
1- Adayların yabancı dil sınavında başarılı sayılabilmeleri için en az 70 ve daha yukarı puan almaları şarttır.
2- Sözlü sınav konularının ağırlık puanları eşittir.
3- Sözlü sınavda, Sınav Kurulu üyelerince her adaya ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için, konuların her birinden 100 üzerinden en az 50 almak kaydıyla ortalama 70 ve daha yukarı puan almaları şarttır.
4-Yabancı dil sınav puanı ile sözlü sınav puanının toplamının yarısı yarışma sınavı başarı notunu oluşturur. En az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.
Adayların, uzman yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.
Yarışma sınavında, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

8- YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Yarışma sınavını kazananların listesi www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecektir. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

9- TAŞRA TEŞKİLATI KADROLARININ BULUNDUĞU İLLER:
Kütüphaneci, Tarih bölümlerinden sınavı kazananların atanacakları kadroların bulunduğu iller: İstanbul, Konya,
Diğer bölümlerden sınavı kazananların atanacakları kadroların bulunduğu iller: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Nevşehir, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Gaziantep.

İlan olunur.

Sınav Başvuru Formu İçin Tıklayınız