T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Memur Unvanı İçin Açılan Görevde Yükselme Eğitimi Duyurusu

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Bakanlığımız personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 22/8/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfında (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, itfaiyeci, bekçi, dağıtıcı unvanlarında) görev yapmakta olan personelin görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla birimi, unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolar için Ankara’da görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılması 10/04/2008 tarihli ve 65131 sayılı yazı ile uygun görülmüş, buna ilişkin alınan müracaatlar Personel Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonca, söz konusu eğitim ve sınava katılmak isteyenlerde Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde, belirtilen unvan için aranan şartlar dikkate alınarak incelenmiş, 366 kişinin başvuruları, görevde yükselme için gerekli şartları taşımaları nedeniyle kabul edilmiştir.

Ancak, görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısının ilan edilen boş kadro sayısının üç katını geçmemesi gerektiğinden, yapılan başvuru sayısının eğitime alınabileceklerin sayısının (50x3=150) boş kadro sayısının üç katından fazla olması nedeniyle, anılan Yönetmeliğin ekinde yer alan “Değerlendirme Formu” esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu belirlenen puanlara göre toplam puanı en fazla olandan başlanarak yapılan sıralama sonucu 150 kişinin eğitime katılabilecekleri tespit edilmiştir. Gerekli şartları taşıyan 150 personel Bakanlığımız resmi internet sitesi olan www.kulturturizm.gov.tr adresinde yayınlanmış, eğitime katılamayacaklara ise bu husus gerekçeleri ile birlikte yazı ile duyurulmuştur.

Aynı Yönetmeliğin “Görevde yükselme eğitimi” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmelik kapsamında bulunan Bakanlık personelinden; görevde yükselme sınavına tabi olanların, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak ders konularında en az otuz (30) saat, (g) bendinde yer alan ders konularında en az kırk beş (45) saat ve günde en fazla yedi (7) saat olmak üzere, atanacakları görevin niteliğine göre toplam en az yetmiş beş (75) saat, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Personel Dairesi Başkanlığınca müştereken düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmalarının şart olduğu, hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Personel Dairesi Başkanlığınca müştereken hazırlanan, atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerini kapsayan eğitim programı 08/10/2008 tarihli ve 182839 sayılı Makam Onayı ile belirlenmiş ve Memur kadrosu için görevde yükselme eğitimine katılacak personele uygulanması uygun görülmüştür.

Öte yandan, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak ders konularının Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenmesi anılan Başkanlığın 26/09/2008 tarihli ve 17893 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerini ve Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak ders konularını kapsayan eğitim programı ile eğitimin yeri ve tarihleri ekte yer almıştır.

Söz konusu eğitimin 03/11/2008tarihinde başlayacak olan ve Devlet Personel Başkanlığınca verilecek ortak ders konularına ilişkin kısmı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEDAŞ Konferans Salonu (Milli Kütüphane Karşısı) İnönü Bulvarı / ANKARA adresinde, 08/11/2008tarihinde başlayacak olan ve Bakanlığımızca verilecek atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerini kapsayan kısmı ise Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ulus/Ankaraadresinde bulunan Bakanlığımız hizmet binasının Atatürk Toplantı Salonunda verilecektir.

Müracaat edip, söz konusu Yönetmelikte unvanlar itibariyle aranan şartları taşımaları nedeniyle görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılabilecek olan, ekli listede belirtilen personelin, 03/11/2008 tarihinde başlayacak olan söz konusu eğitime katılmaları gerekmektedir.

Devlet Personel Başkanlığı Eğitim Programı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim Programı

Eğitime Katılacakların Soyadı Sıralı Listesi