T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4/B Sözleşmeli Personel Sözlü Sınavının İptaline İlişkin Çok Önemli Duyuru

ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esasların ek 2 inci maddesinin (c) fıkrası hükmü uyarınca, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun üç katına kadar aday arasından yapılacak sözlü sınav başarısı sırasına göre muhtelif pozisyonlarda toplam 62 kadroya sınav açılması uygun görülmüş ve konu tirajı yüksek bir gazete ile Bakanlığımız merkez hizmet binalarına asılan yazılar ile duyurulmuştur.

Bu çerçevede, 21/01/2008 – 08/02/2008 tarihleri arasında başvurular kabul edilmiş ve pozisyon ve yer göz önüne alınarak, KPSS (B) P3 puan türüne göre yapılan sıralama sonucu mülakata katılmaya hak kazananlar, Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanmak ve bakanlığımız merkez hizmet binalarında asılmak suretiyle duyurulmuş, 03/03/2008 tarihinde Ankara’da yapılacak olan mülakata katılmaları gerektiği belirtilmiştir.

Ancak; Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesi olan http://www.dpb.gov.tr  adresinde yayınlanan “Çok Önemli Duyuru”da, Danıştay Onikinci Dairesinin 14/12/2007 tarihli ve 2007/4100 Esas nolu kararı ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a, 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/12251 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen “Sınav Şartı” başlıklı ek madde 2 nin “(c) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun beş katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme” hükümlerine yer veren (c) fıkrasının yürütülmesinin durdurulduğu belirtilerek, kapsama dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel alımlarında, mezkur esaslara ve ek madde 2’nin (a) ve (b) fıkralarına uygun olarak işlem tesis etmelerinin gerektiği ifade edilmiştir.

Buna göre; 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası hükmü uyarınca yapılacak sözleşmeli personel alım sınavına müracaat eden ve sıralamaya giren adayların 03/03/2008 tarihinde Ankara’da Milli Kütüphane Başkanlığı Yunus Emre salonunda yapılacak olan sözlü sınavı iptal edilmiştir.

Konu ile ilgili bilgiler ayrıca duyurulacaktır.

İlan olunur.