T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

"2009 Yılı Mesleki Yeterlilik Sınavıyla İlgili Önemli Duyuru"

Bakanlık Makamının 13/04/2009 tarihli ve 69966 sayılı Onayı ile oluşturulan Mesleki Yeterlilik Sınavı Komisyonu, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle, söz konusu sınava katılanların başvurularının kabul edilip edilemeyeceğini görüşmek üzere 21/05/2009 tarihinde toplanmıştır.
Yurtdışı teşkilatında sürekli bir göreve atanacak memurlar ile diğer kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usul ve esasları ile disiplin ve sicil işlemlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan, 13/01/2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik”in 10 uncu maddesinde yabancı dil bilgisine sahip olan adayların mesleki yeterlilik sınavına tabi tutulacakları, meslekî yeterlilik sınavının sözlü sınav şeklinde yapılacağı, hüküm altına alınmıştır.
Bakanlığımız yurtdışı teşkilatında açık bulunan kadrolara atama yapabilmek amacıyla 20/04/2009 tarihli ve 75013 sayılı yazı ile durumları anılan Yönetmelikte belirtilen şartlara uyan Bakanlığımız personelinin 22/05/2009 tarihi mesai saati bitimine kadar başvurularını yapmalarının gerektiği bildirilmiştir.
Ancak, ÖSYM tarafından 03/05/2009 tarihinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları henüz açıklanmamıştır.
Bu nedenle, 03/05/2009 tarihinde yapılan KPDS’ye katılan personelin de söz konusu mesleki yeterlilik sınavına katılabilmelerini sağlamak amacıyla, ilgililerin başvurularına ekleyecekleri bir dilekçe ile 27/05/2009 mesai saati bitimine kadar yukarıda belirtilen yazıda yer alan dil ve puan düzeyinde KPDS sonuç belgesini getireceklerini, getirememeleri halinde ise hiçbir hak talep etmeyeceklerini beyan etmeleri kaydıyla, bu durumdaki Bakanlığımız personelinin de başvurularının kabul edilmesine ve mesleki yeterlilik sınavı son başvuru tarihinin de 25/05/2009 mesai saati bitimi olarak yeniden belirlenmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

NOT: Adaylara ait söz konusu KPDS sonuç belgesi ile dilekçelerinin Personel Dairesi Başkanlığının (0312) 311 81 45 veya (0312) 311 14 56 nolu telefonlarına beş gün içinde teyidinin yapılması kaydıyla faks çekerek gönderilmesi halinde işleme alınacaktır.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ