T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Memur ve Şef Unvanı İçin Yapılacak Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı Duyurusu

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Bakanlığımız personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 22/8/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde; sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar yer almış, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında da, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bendleri ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolar dışındaki unvanlara yapılacak atamaların görevde yükselmeye ilişkin usul ve esaslara tabi olacakları ifade edilmiştir.

Buna göre, Bakanlık Makamından alınan 21/02/2011 tarihli ve 37914 sayılı Onay gereğince, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan (Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, İtfaiyeci, Bekçi, Dağıtıcı) personelin memur kadro unvanına, anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan (Veznedar, Enformasyon Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar memuru, Mutemet, Fotoğrafçı, Daktiloğraf, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför) kadrolarda görev yapan personelin Şef kadro unvanına görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla ekli listelerde (EK:1) birimi, unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolar için Ankara’da görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılacak/yaptırılacak olup, söz konusu eğitim ve sınava katılmak isteyenlerde unvanlar itibariyle ekte (EK:2) belirtilen şartlar aranacaktır. Eğitimin yapılacağı yer ile tarihi ilgililere ayrıca duyurulacak olup, Bakanlığımız resmi internet sitesi olan www.kulturturizm.gov.tr adresinde de yayımlanacaktır.

Durumları, ekte (EK:2) öngörülen şartlara uygun olan personelin, 25/04/2011 – 09/05/2011 tarihleri arasında, ekte (EK:3) bir örneği gönderilen başvuru formu ile birlikte görevli oldukları birime müracaat etmeleri gerekmektedir. Birimlerce, başvuru formlarının ve eki belgelerin, adı geçen Yönetmelikte ve yazımızda belirtilen hususlara uygunluğu yönünden ön incelemesi yapılarak, eksiklikler varsa tamamlatılarak, onaylanması gereken kısımlar onaylanacaktır. Adı geçen Yönetmelik ve yazımızda belirtilen hususlara uygun hale gelen başvuru formları Birim amirlerince bir yazı ekinde en son 20/05/2011 tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilecektir.

Öte yandan, Bakanlığımız taşra kuruluşlarında görevli olan ve özlük dosyaları Valiliklerde tutulan personel için, ayrıca “Hizmet Cetveli” düzenlenecek olup, bu cetvelle birlikte başvuru formunda yer alan “KPDS”, “Diploma”, “Takdirname veya Ödül”, belgelerinin tasdikli birer sureti de yukarıda belirtilen süre içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

Bakanlığımızın merkeze bağlı taşra kuruluşlarında görevli olup, durumları, sınava katılınacak unvan için ekte (EK:2) öngörülen şartlara uygun olan personelce süresi içinde yapılan başvurular da yine yazımız dördüncü paragrafında belirtilen usule uygun olarak, eki belgeleri ile birlikte en son 20/05/2011 tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilecektir.

Ancak, Bakanlığımız taşra ve 14/6/2004 tarihli ve 2004/5 Nolu Genelgenin ikinci paragrafında belirtilen birimlerinde görevli personelin başvuruları; o yerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, ilgili valilik aracılığıyla, belirtilen süreye kadar gönderilecektir.

Birimler tarafından gönderilen başvuru formları ve eki belgeler Personel Dairesi Başkanlığınca da incelenecek olup, inceleme sonucu, gerekli şartları taşımadıkları tespit edilenlere başvurularının kabul edilmediği, görevli bulundukları birimleri aracılığıyla, yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuruları öngörülen şartlara uygun olmayanlar ile başvuruları öngörülen şartlara uygun olup da Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen sayıda personel arasına girmeyenler, bu hususların kendilerine tebliğinden itibaren beş iş günü içinde, görevli oldukları birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir. Birimlerce ivedi olarak gönderilecek olan itiraz dilekçeleri, adı geçen Başkanlıkça on iş günü içinde incelenecek ve sonucu ilgililere görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuruları kabul edilen, görevde yükselme için gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen personel, Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme eğitimine alınacaklardır. Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemeyeceği için, duyurulan boş kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Personel Dairesi Başkanlığınca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formu esas alınarak yapılacak değerlendirme sonucu toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınacaktır. Puanların eşitliği halinde ise sırasıyla; hizmet süresi fazla olan, daha üst öğrenimi bitirmiş olan, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olan tercih edilecektir.

Duyurulan boş kadro sayısının üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personel eğitime alınacaktır.
Görevde yükselme eğitimi;
a)T.C. Anayasası;
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,
f) Halkla ilişkiler,
g) Etik davranış ilkeleri,
h) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular,
konularını kapsamaktadır.

Öte yandan, düzenlenecek görevde yükselme eğitim programında yukarıda (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olmayacaktır.

Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınacaktır. Ortak konulara ilişkin söz konusu ders notları, adaylarca Devlet Personel Başkanlığından temin edilebilecektir.

Adı geçen Yönetmelik kapsamında bulunan Bakanlık personelinden; görevde yükselme sınavına tabi olanlar, yukarıda (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan ortak ders konularında en az otuz saat, (h) bendinde yer alan ders konularında en az kırk beş saat ve günde en fazla yedi saat olmak üzere, atanacakları görevin niteliğine göre toplam en az yetmiş beş saat, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Personel Dairesi Başkanlığınca müştereken düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebileceklerdir.
Yukarıda belirtilen izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilecektir.

Ankara’da yapılacak olan görevde yükselme eğitimine Ankara dışından katılacakların bu sürelerle ilgili olarak 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenmesi gereken harcırahları görevli oldukları birimlerce karşılanacaktır.

Görevde yükselme eğitim programının tamamına katılanlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınava tabi tutulacaklardır. Söz konusu sınavın yeri ve tarihi ayrıca duyurulacak olup, Bakanlığımız resmi internet sitesi olan www.kulturturizm.gov.tr adresinde de yayımlanacaktır. Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı sınav sonuçları, Sınav Kurulunca, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve ilgililere Personel Dairesi Başkanlığınca yazılı olarak bildirilecektir.

Sınava katılanlar; sorulara karşı, sınavın yapıldığı günü takip eden, sınav sonucuna karşı ise sınav sonucunun kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren, beş iş günü içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından en geç on gün içerisinde karara bağlanacak olup, sonuç Personel Dairesi Başkanlığınca ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Sınava katılanlar tarafından yapılacak söz konusu itirazlarda itiraz gerekçelerine de ayrıntılı olarak yer verilecektir.

Sınav Kurulunca yapılan inceleme sonucu hatalı olduğu belirlenen sorular iptal edilecektir. Bu durumda sınav puanı, iptal edilen sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılarak hesaplanacaktır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun süresinde yapılan itirazlar üzerine veya Sınav Kurulunca herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde sınav iptal edilecek ve en kısa sürede yeni sınav yapılacaktır.

Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre ilan edilen boş kadrolara, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kurumca uygun görülen yerlere üç ay içerisinde atanacaklardır. İlgililer, duyuruda belirtilen yerlerden herhangi birine atanabileceklerinden, yüksek puan almış olmak atanacak yerin ilgilice belirlenmesine neden teşkil etmeyecektir. Puanların eşit olması halinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılacaktır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla; anılan Bakanlığımız Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilecektir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erecektir.

Duyurulan kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilecektir. Sınavı kazananların kazanılmış hak aylık dereceleri ve diğer hususlar dikkate alınarak, ekli listelerde (EK:1) belirtilen dereceler ve birimler arasında değişiklik yapma yetkisi Bakanlığın taktirindedir.

Sınav giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Atamaları yapılmış olanların atamaları ise iptal edilecektir.

Birimleri vasıtasıyla yapılmayan başvurular, eksik doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve bu duyurudan önce muhtelif tarihlerde yapılan talepler, dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Bakanlığı yanıltanların başvuruları da kabul edilmeyecek ve haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak olup, disiplin yönünden de gerekli işlem yapılacaktır.EKLER: ( Açmak için üzerine gelip tıklayınız)
1. Kadro Durum Listesi :
a. Merkez şef
b. Merkez memur
c. Taşra şef
d. Taşra memur
2. Sınav Şartları
3. Başvuru Formu Örneği
a. Başvuru Formu Açıklaması

_________________________________________________________________________________
Atatürk Bulvarı No 29 Opera 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.Atila ÖZŞATIR (0 312) 311 20 61
Telefon: (0 312) 309 08 50-67 Faks: (0 312) 311 14 56 – (0 312) 311 81 45 Mustafa GENÇ (0 312) 312 49 05
e-posta:personel@kulturturizm.gov.tr Elektronik Ağ: www.kulturturizm.gov.tr