T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görevli Personelin Görevde Yükselme Yazılı Sınav Sonucları


Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfında (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, itfaiyeci, bekçi, dağıtıcı unvanlarında) görev yapmakta olan personelin görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla (Memur kadrosuna atamalarını gerçekleştirebilmek için) görevde yükselme sınavı yapılması 10/04/2008 tarih ve 65131 sayılı yazı ile uygun görülmüş ve buna ilişkin olarak alınan müracaatlar Personel Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonca, Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde memur unvanı için aranan şartlar dikkate alınarak incelenmiş ve 365 kişinin başvuruları, görevde yükselme için gerekli şartları taşımaları nedeniyle kabul edilmiştir.
Ancak, görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısının ilan edilen boş kadro sayısının üç katını geçmemesi gerektiğinden, yapılan başvuruların boş kadro sayısının üç katından (50X3=150) fazla olması nedeniyle, anılan Yönetmeliğin ekinde yer alan “Değerlendirme Formu” esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu belirlenen puanlara göre toplam puanı en fazla olandan başlanarak yapılan sıralama sonucu, ekli listede isimleri yer alan ilk 150 kişinin eğitime katılabilecekleri tespit edilmiştir.
03/11/2008 – 14/11/2008 tarihleri arasında yapılan eğitime katılan 132 kişiden (Cengiz Kartal, abisinin trafik kazası sonucu vefat etmesi nedeniyle sınava katılamamıştır.) 131 kişi, 16/11/2008 tarihinde Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince (ANKÜSEM) gerçekleştirilen, görevde yükselme yazılı sınavına Ankara Üniversitesi Tandoğan kampusunda bulunan Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz Kansu binasında katılmış, görevde yükselme yazılı sınav sonuçları kapalı ve mühürlü zarf içinde adı geçen merkezce 19/11/2008 tarihli ve 513 sayılı yazı ekinde Bakanlığımıza gönderilmiştir.
Bakanlığımız personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan ve 22/8/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin “Sınavı kazananların atanması” başlıklı 22 nci maddesinde, sınavı kazananların atamaya yetkili amir tarafından başarı sırasına göre ilan edilen boş kadrolara üç ay içinde atanacakları, puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olanın tercih edileceği, hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, en az 70 puan alarak başarılı olanlardan puanları eşit olanların sıralaması; (12/05/2008 tarihi itibariyle anılan Yönetmelik ekinde yer alan formda belirtilen hizmet süreleri dikkate alınarak) hizmet süresi fazla olandan, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise son (2007 yılı) sicil notu yüksek olandan, başlanarak yapılmıştır.

Sınav Sonuç Listesi İçin Tıklayınız